ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 /2562

1.ประกาศฯ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562
2.ค่าลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562(ปวส1.)
3.ค่าลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562(ปวส2.)

หมายเหตุ นักเรียนระดับ ปวช.ทุกชั้นปี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน